Einelti

Stefnuyfirlýsing

Í Hraunvallaskóla er lögð áhersla á jákvæð og uppbyggjandi samskipti. Í samræmi við þessa sýn lýsir starfsfólk, nemendaráð, foreldrafélag og foreldraráð Hraunvallaskóla því yfir að hvorki einelti né annað ofbeldi verður liðið í skólanum. Leitað verður allra ráða til að fyrirbyggja einelti og ofbeldi sem og að leysa þau mál sem upp koma á farsælan hátt. Hraunvallaskóli á að vera öruggur vinnustaður þar sem starfið mótast af virðingu og umhyggju.  Í Hraunvallaskóla er litið á það sem samstarfsverkefni heimila og skóla að stuðla að velferð nemenda þar sem einelti á aldrei rétt á sér.

Skilgreining

Einelti er endurtekið áreiti sem beinist að einni manneskju í lengri eða skemmri tíma. Í einelti felst misbeiting á valdi, sá kraftmeiri ræðst á þann kraftminni. Einelti á sér stað milli tveggja einstaklinga eða einstaklings og hóps. Einelti getur birst í ýmsum myndum, en algengast er að flokka það í tvo flokka, andlegt og líkamlegt. Undanfarið hefur það einnig færst í vöxt að nemendur verði fyrir svokölluðu rafrænu einelti.

Dæmi um einelti

Í líkamlegu einelti felst hvers konar líkamlegt áreiti svo sem barsmíðar, slagsmál, hártoganir og spörk.

Andlegt einelti á sér stað við stríðni, höfnun, svipbrigði, skilaboð o.fl. (skilja út undan, tala illa um, ógna, hæða o.s.frv.).

Rafrænt einelti er skilgreint eins og annað einelti. Rafrænt einelti er notað yfir þá tegund eineltis þegar internetið og/eða GSM-símar eru notaðir til að koma niðrandi og oft á tíðum meiðandi upplýsingum um einstakling á framfæri. Einelti af þessum toga hefur færst verulega í vöxt undanfarin misseri enda gerir það geranda kleift að leyna betur athæfi sínu. Á heimasíðu SAFT eru gagnlegar upplýsingar um rafrænt einelti.

Vísbebendingar um að um einelti geti verið að ræða:

Hugsanlega getur verið um einenlti að ræða ef nemandinn:

 • Er hræddur við að ganga einn í skólann eða heim
 • Fer aðra leið í skólann en hann er vanur
 • Vill ekki fara í skólann
 • Kvartar undan vanlíðan á morgnana, t.d. höfuðverk og magaverk
 • Byrjar að skrópa í skólann
 • Hættir að sinna náminu, einkunnir lækka
 • Fer að koma heim með rifin föt og skemmdar námsbækur
 • Er sífellt að ,,týna” eigum sínum
 • Missir sjálfstraust, byrjar jafnvel að stama
 • Fitnar eða grennist ótæpilega
 • Leikur sér ekki við önnur börn, forðast þau jafnvel
 • Neitar að segja frá því hvað amar að
 • Kemur heim með marbleti eða skrámur sem hann getur ekki útskýrt
 • Verður árásargjarn og erfiður viðureignar.

Fyrirbyggjandi aðgerðir

 • Viðhorfskannanir – hægt er að gera kannanir með ýmsum hætti. Tilgangurinn er að afla upplýsinga um umfang eineltis svo hægt sé að bregðast við í tæka tíð. Könnun er lögð fyrir allan skólann einu sinni á ári en auk þess má leggja sérstakar kannanir fyrir einstaka hópa þegar þess þarf.
 • Hópefli innan bekkjar – bekkjarkennarinn nýtir ýmsa leiki, samtöl og hópavinnu til að efla samkennd og vináttu.
 • Fræðsla og umræða – Stöðugt þarf að fræða nemendur, forráðamenn og starfsfólk um einelti og hvað hægt er að gera til að sporna gegn því og bregðast við þegar það kemur upp. Bekkjarkennarinn þarf að hafa umræður í bekknum reglulega auk þess sem mikilvægt er að taka málefnið upp á foreldrafundum. Gott er að minnst sé á einelti í bekkjarreglum (dæmi: Við leggjum ekki aðra í einelti, eða: Við viljum vera með þeim sem oft eru einir.)
 • Virkt eftirlit – Gott eftirlit verður að vera í frímínútum, íþróttahúsum, ferðalögum, matsal, kennslustofum og hvar sem nemendur koma saman.

Eineltisteymi

Eineltisteymi Hraunvallaskóla kemur saman á tveggja vikna fresti og eftir þörfum. Teymið skipa þau Guðbjörg Inga Guðmundsdóttir, Kolbrún Hanna Jónasdóttir náms- og starfsráðgjafi, Guðrún Snorradóttir náms- og starfsráðgjafi, Guðrún Sturlaugasdóttir aðstoðar­skólastjóri og Ingibjörg Magnúsdóttir deildarstjóri.

Hlutverk eineltisteymis er  fyrst og fremst að vera leiðbeinandi aðili við lausn eineltismála. Eineltisteymið miðlar þekkingu og heldur utan um upplýsingar. Eineltisteymi vinnur auk þess ýmiss konar forvarnarstarf gegn einelti. Fulltrúar teymisins eru kennurum til fulltingis í alvarlegum eineltisviðtölum ef óskað er eftir því. Sé eineltismál svo alvarlegt að kennari telur fullreynt að hann geti leyst það sjálfur getur hann vísað málinu til teymisins sem grípur þá til frekari aðgerða. Teymið getur svo vísað málum til nemendaverndarráðs ef það telur þess þörf.


Hraunvallaskóli | Drekavellir 9, 221 Hafnarfjörður
Sími 590-2800 | Netfang hraunvallaskoli@hraunvallaskoli.is